barcode

DANH SÁCH MẪU [Lan Hài] (2)

Loại cây Mã số ngân hàng GEN Tên cây trồng Ký hiệu Nguồn gốc Quốc gia Tỉnh Huyện Xã/Phường Ký hiệu tuần tự
3113 Lan Hài TEMPML7.3 Hài Trần Liên (Hài chân tím ) HD11 Thu thập nguồn gen bản địa Việt Nam Bắc Cạn Ba Bể Bành Trạch
3114 Lan Hài GBVNML7.11 Hài Hecman HD12 Thu thập nguồn gen bản địa Việt Nam Vĩnh Phúc Thị xã Phúc Yên Hùng Vương