barcode
REFERENCE GENOME
Tên loại Tên tệp Ghi chú Tải về
Bưởi grapefruit.contigs.fa denovo assembly contig Tải về
Nhãn longandenovo.contigs.fa denovo assembly contig Tải về
Chè tea.contigs.fa denovo assembly contig Tải về
Xoài mango.contigs.fa denovo assembly contig Tải về
Tiêu pepper.contigs.fa denovo assembly contig Tải về
Vải litchi denovo.contigs.fa denovo assembly contig Tải về
Ngô reference genome zea mays L..pdf https://journals.plos.org/ Tải về