barcode

DANH SÁCH MẪU [Địa lan] (11)

Loại cây Mã số ngân hàng GEN Tên cây trồng Ký hiệu Nguồn gốc Quốc gia Tỉnh Huyện Xã/Phường Ký hiệu tuần tự
3102 Địa lan GBVNML7.72 Thanh trường DL1 Thu thập nguồn gen bản địa Việt Nam Hà Nội Đống Đa Láng Hạ
3103 Địa lan TEMPDL1 Mạc đen lá đứng DL3 Thu thập nguồn gen bản địa Việt Nam Hà Nội Từ Liêm Cổ Nhuế
3104 Địa lan TEMPDL2 Hoàng điểm vàng DL5 Thu thập nguồn gen bản địa Việt Nam Hà Nội Từ Liêm Cổ Nhuế
3105 Địa lan TEMPDL3 Đại mạc lá cong DL6 Thu thập nguồn gen bản địa Việt Nam Nam Định Tây Hồ Nghi Tàm
3106 Địa lan TEMPDL4 Thanh ngọc DL7 Thu thập nguồn gen bản địa Việt Nam Hà Nội Tây Hồ Nghi Tàm
3107 Địa lan GBVNML7.212 Đào cô DL11 Thu thập nguồn gen bản địa Việt Nam Hà Nội Từ Liêm Liên Mạc
3108 Địa lan GBVNML7.73 Mặc biên MB1 Thu thập nguồn gen bản địa Việt Nam Hà Nội Đống Đa Láng Hạ
3109 Địa lan GBVNML7.75 Cẩm tố DL13 Thu thập nguồn gen bản địa Việt Nam Hà Nội Từ Liêm Cổ Nhuế
3110 Địa lan GBVNML7.77 Tứ thời DL15 Thu thập nguồn gen bản địa Việt Nam Quảng Ninh Uông Bí Thượng Yên Công
3111 Địa lan GBVNML7.76 Trần mộng DL18 Thu thập nguồn gen bản địa Việt Nam Thái Bình Tp. Thái Bình Tp. Thái Bình
3112 Địa lan TEMPDL5 Bạch ngọc xuân DL21 Thu thập nguồn gen bản địa Việt Nam Thái Nguyên Tp. Thái Nguyên Tp. Thái Nguyên