barcode

DANH SÁCH MẪU [Lan Hài] (12)

Số đăng ký Tên nguồn GEN Ký hiệu Nguồn gốc Ngành Lớp Bộ Họ Chi Quốc gia Tỉnh Huyện Xã/Phường Kinh độ Vĩ độ Độ cao Ký hiệu tuần tự
3077 TEMPHL2 Hài lông, Hài Vệ nữ HD5 Thu thập nguồn gen bản địa Angiospermae Monocots Asparagales Orchidaceae Lan đất Việt Nam Sơn La Mộc Châu Chiềng Xuân 20.841043 104.717223 None
3079 TEMPHL3 Hài râu, Hài xoắn, hài kép HD14 Thu thập nguồn gen bản địa Angiospermae Monocots Asparagales Orchidaceae Lan đất Việt Nam Cao Bằng Hà Quảng Hạ Thôn 22.816693 106.184913 None
3080 TEMPHL4 Hài Đà Lạt HD6 Thu thập nguồn gen bản địa Angiospermae Monocots Asparagales Orchidaceae Lan đất Việt Nam Lâm Đồng Đà Lạt Đà Lạt 11.920877 108.463363 None
3081 TEMPHL5 Hài Vân Nam HD4 Thu thập nguồn gen bản địa Angiospermae Monocots Asparagales Orchidaceae Lan đất Việt Nam Quảng Trị Cam Lộ Cam Nghĩa 16.7352777778 106.9294444445 None
3082 TEMPHL6 Hài cuốn, hài táo HD9 Thu thập nguồn gen bản địa Angiospermae Monocots Asparagales Orchidaceae Lan đất Việt Nam Lâm Đồng Đà Lạt Đà Lạt 11.920877 108.463363 None
3083 TEMPML7.1 Lan Hài hằng HD1 Thu thập nguồn gen bản địa Angiospermae Monocots Asparagales Orchidaceae Lan đất Việt Nam Bắc Cạn Ba Bể Bành Trạch 22.455187 105.783952 None
3084 TEMPHL1 Hài đốm (Hài gấm) HD2 Thu thập nguồn gen bản địa Angiospermae Monocots Asparagales Orchidaceae Lan đất Việt Nam Lào Cai Bảo Yên Điện Quan 22.319172 104.344027 None
3085 TEMPML7.2 Hài Helen (Lan Hài vàng) HD3 Thu thập nguồn gen bản địa Angiospermae Monocots Asparagales Orchidaceae Lan đất Việt Nam Lâm Đồng Đà Lạt Đà Lạt 11.920877 108.463363 None
3086 GBVNML7.10 Hài Tam Đảo TD55 Thu thập nguồn gen bản địa Angiospermae Monocots Asparagales Orchidaceae Lan đất Việt Nam Vĩnh Phúc Tam Đảo Thị Trấn Tam Đảo 21.453636 105.642448 None
3087 GBVNML7.13 Hài Hồng (Hài đỏ ) HD10 Thu thập nguồn gen bản địa Angiospermae Monocots Asparagales Orchidaceae Lan đất Việt Nam Lâm Đồng Đà Lạt Đà Lạt 11.920877 108.463363 None
3113 TEMPML7.3 Hài Trần Liên (Hài chân tím ) HD11 Thu thập nguồn gen bản địa Angiospermae Monocots Asparagales Orchidaceae Lan đất Việt Nam Bắc Cạn Ba Bể Bành Trạch 22.455187 105.783952 None
3114 GBVNML7.11 Hài Hecman HD12 Thu thập nguồn gen bản địa Angiospermae Monocots Asparagales Orchidaceae Lan đất Việt Nam Vĩnh Phúc Thị xã Phúc Yên Hùng Vương 21.227649 105.707115 None