barcode

DANH SÁCH MẪU [Chè] (23)

Số đăng ký Tên nguồn GEN Ký hiệu Nguồn gốc Ngành Lớp Bộ Họ Chi Quốc gia Tỉnh Huyện Xã/Phường Kinh độ Vĩ độ Độ cao Ký hiệu tuần tự
2867 GBVNML2.168 Chè Xuân Sơn T1 Thu thập nguồn gen bản địa Angiospermae Eudicots Ericales Theaceae Camellia Việt Nam Phú Thọ Tân Sơn Xuân Sơn 21.415 105.229444 0 None
2868 GBVNML2.60 Chè Nậm Ngặt 2 T2 Thu thập nguồn gen bản địa Angiospermae Eudicots Ericales Theaceae Camellia Việt Nam Phú Thọ Thị xã Phú Thọ Phú Hộ 21.435345 105.263153 0 None
2869 GBVNML2.31 Chè Tân Chi T3 Thu thập nguồn gen bản địa Angiospermae Eudicots Ericales Theaceae Camellia Việt Nam Lạng Sơn Bắc Sơn None 21.855278 106.747222 0 None
2870 GBVNML2.32 Chè Tân Cương T4 Thu thập nguồn gen bản địa Angiospermae Eudicots Ericales Theaceae Camellia Việt Nam Thái Nguyên TP. Thái Nguyên Tân Cương 21.53294 105.765245 0 None
2871 GBVNML2.5 Hooc Môn T5 Thu thập nguồn gen bản địa Angiospermae Eudicots Ericales Theaceae Camellia Việt Nam TP.HCM Hooc Môn None 0 None
2872 GBVNML2.99 Nậm Ty T6 Thu thập nguồn gen bản địa Angiospermae Eudicots Ericales Theaceae Camellia Việt Nam Hà Giang Hoàng Su Phì Nậm Ty 22.605016 104.767918 0 None
2873 GBVNML2.59 Mộc Châu T7 Thu thập nguồn gen bản địa Angiospermae Eudicots Ericales Theaceae Camellia Việt Nam Sơn La Mộc Châu Nông trường Mộc Châu 17.477752 106.48517 0 None
2874 GBVNML2.11 Chất Tiền T8 Thu thập nguồn gen bản địa Angiospermae Eudicots Ericales Theaceae Camellia Việt Nam Hà Giang Vị Xuyên Cao Bồ 22.755972 104.880871 0 None
2875 GBVNML2.80 Brao cũ T9 Thu thập nguồn gen bản địa Angiospermae Eudicots Ericales Theaceae Camellia Việt Nam Lâm Đồng Bảo Lộc None 11.535558 107.79104 0 None
2876 GBVNML2.77 Minh Rồng T10 Thu thập nguồn gen bản địa Angiospermae Eudicots Ericales Theaceae Camellia Việt Nam Lâm Đồng Bảo Lộc None 11.535558 107.79104 0 None
2877 GBVNML2.131 Bản Xen T11 Thu thập nguồn gen bản địa Angiospermae Eudicots Ericales Theaceae Camellia Việt Nam Quảng Ninh Vân Đồn Bản Sen 21.043272 107.469831 0 None
2878 GBVNML2.4 Trung du (tím) T12 Thu thập nguồn gen bản địa Angiospermae Eudicots Ericales Theaceae Camellia Việt Nam Phú Thọ Thị xã Phú Thọ Phú Hộ 21.435345 105.263153 0 None
2879 GBVNML2.42 PH1 T13 Thu thập nguồn gen bản địa Angiospermae Eudicots Ericales Theaceae Camellia Việt Nam Phú Thọ Thị xã Phú Thọ Phú Hộ 21.435345 105.263153 0 None
2880 GBVNML2.12 Chè Lao Chảy T14 Thu thập nguồn gen bản địa Angiospermae Eudicots Ericales Theaceae Camellia Việt Nam Hà Giang Vị Xuyên Lao Chải 22.829144 104.772791 0 None
2881 GBVNML2.14 Chè Gia Vài T15 Thu thập nguồn gen bản địa Angiospermae Eudicots Ericales Theaceae Camellia Việt Nam Hà Giang Vị Xuyên Cao Bồ 22.755972 104.880871 0 None
2882 GBVNML2.73 Chè Lũng Phìn T16 Thu thập nguồn gen bản địa Angiospermae Eudicots Ericales Theaceae Camellia Việt Nam Hà Giang Đồng Văn Lũng Phìn 23.132985 105.28526 0 None
2883 GBVNML2.76 Chè TB14 T17 Thu thập nguồn gen bản địa Angiospermae Eudicots Ericales Theaceae Camellia Việt Nam Lâm Đồng Bảo Lộc None 11.535558 107.79104 0 None
2884 GBVNML2.74 Tà Xùa T18 Thu thập nguồn gen bản địa Angiospermae Eudicots Ericales Theaceae Camellia Việt Nam Sơn La Bắc Yên Tà Xùa 21.246372 104.390088 0 None
2885 GBVNML2.92 Chè Suối Giàng T19 Thu thập nguồn gen bản địa Angiospermae Eudicots Ericales Theaceae Camellia Việt Nam Yên Bái Văn Chấn Suối Giàng 21.619266 104.602684 0 None
2886 GBVNML2.15 Ba Vì T20 Thu thập nguồn gen bản địa Angiospermae Eudicots Ericales Theaceae Camellia Việt Nam Hà Nội Ba Vì None 21.144041 105.382436 0 None